Działalność

Rozdział II Statutu Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego
Cele i formy działania

§9

Celem Towarzystwa jest:

 1. popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy z zakresu numizmatyki oraz ochrony i konserwacji zabytków numizmatycznych,
 2. współdziałanie ze środowiskami i Towarzystwami archeologicznymi w zakresie archeologicznych odkryć zabytków numizmatycznych, pomoc przy ich inwentaryzacji i zabezpieczaniu,
 3. pogłębianie wiedzy z zakresu numizmatyki wśród członków Towarzystwa,
 4. informowanie wzajemne członków Towarzystwa o podejmowanych pracach i osiągnięciach naukowych,
 5. popieranie, opieka i ukierunkowanie naukowego kolekcjonerstwa numizmatycznego,6) współdziałanie z innymi instytucjami w celu eliminowania fałszerstw numizmatycznych oraz związanych z tym nadużyć na szkodę społeczną.

§10

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa, a w szczególności ze względu na cele działania: resortem Kultury i Sztuki oraz Polską Akademią Nauk,
 2. prowadzenie badań numizmatycznych,
 3. urządzanie sesji i posiedzeń naukowych, odczytów i zebrań publicznych, organizowanie wystaw i pokazów z zakresu numizmatyki,
 4. zapoznawanie społeczeństwa z wynikami badań naukowych w wydawanych czasopismach naukowych, popularno-naukowych i innych wydawnictwach poświęconych numizmatyce,
 5. emitowanie i rozprowadzanie medali historycznych i okolicznościowych,
 6. współpracę z gabinetami numizmatycznymi oraz społeczne zaangażowanie związane z rozwojem zbiorów numizmatycznych,
 7. przedstawianie zainteresowanym władzom i instytucjom postulatów i opinii w zakresie numizmatyki,
 8. współpracę z pokrewnymi instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi oraz propagowanie zagadnień numizmatyki polskiej poza granicami kraju,
 9. propagowanie i egzekwowanie zasad etyki numizmatyka – kolekcjonera świadomego wartości historycznej i ogólnospołecznej zbiorów numizmatycznych,
 10. podejmowanie działalności gospodarczej z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów,
 11. organizowanie aukcji numizmatycznych i innych form wymiany kolekcjonerskiej.

http://ptn.pl/statut/